Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije priključaka na kanalizacionu mrežu u naselju Krnjača

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Usluge

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije priključaka na kanalizacionu mrežu u naselju Krnjača

IA02-Projekat i plan
79421200 - Usluge pripreme projekata izuzev građevinskih radova

Ugovorena vrednost:  58.000.000.00 dinara bez PDV-a 
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena kod prihvatljive ponude:
- Najviša - 58.000.000.00 dinara bez PDV-a
- Najniža - 58.000.000.00 dinara bez PDV-a

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 17.03.2020. godine
Datum zaključenja ugovora: 17.03.2020. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: Zajednička ponuda: PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE KONSALTING I INŽENJERING EKO-VODO PROJEKT DOO BEOGRAD - ul. Bulevar Crvene armije 9A, 11070 Novi Beograd, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE GEOGIS KONSULTANTI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - ul. Palmira Toljatija br. 5, 11070 Beograd i BG ARH D.O.O. Beograd-Vračar, ul. Braće Nedića 33a, 11000 Beograd.

Period važenja ugovora: od dana potpisivanja ugovora od strane ovlašćenih lica do ispunjenja svih ugovornih obaveza.

Predsednik Komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа