Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Израда пројектно-техничке документације за потребе реализације прикључака на канализациону мрежу у насељу Крњача

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Израда пројектно-техничке документације за потребе реализације прикључака на канализациону мрежу у насељу Крњача

IA02-Пројекат и план
79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова

Уговорена вредност:  58.000.000.00 динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена код прихватљиве понуде:
- Највиша - 58.000.000.00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 58.000.000.00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2020. године
Датум закључења уговора: 17.03.2020. године

Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда: PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE KONSALTING I INŽENJERING EKO-VODO PROJEKT DOO BEOGRAD - ул. Булевар Црвене армије 9А, 11070 Нови Београд, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE GEOGIS KONSULTANTI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - ул. Палмира Тољатија бр. 5, 11070 Београд и БГ АРХ Д.О.О. Београд-Врачар, ул. Браће Недића 33а, 11000 Београд.

Период важења уговора: од дана потписивања уговора од стране овлашћених лица до испуњења свих уговорних обавеза.

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови