Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Осигурање

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

Јавна набавка, обликована по партијама

Предмет јавне набавке: Осигурање бр. 20-23 

- Партија 1 - Осигурање имовине и опреме
66510000 - Услуге осигурања 

Уговорена вредност: 211.478,40  динара без пореза
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена: 
- Највиша - 211.478,40  динара без пореза
- Најнижа - 211.478,40  динара без пореза

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.03.2020. године
Датум закључења уговора: 13.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: "SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" а.d.о. - ул. Булевар војводе Мишића бр. 51, 11070 Нови Београд 
Период важења уговора:  Овај уговор се закључује на период од годину дана

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови