Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине Палилула

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45330000 - водоинсталатерски  и санитарни радови
45421000 - столарски радови и уградња столарије
45442100 – бојадерски радови

Уговорена вредност: 29.166.667,00 динара без ПДВ-a
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена јединична цена: 
- Највиша - 1.599.346,00 динара без ПДВ-a
- Најнижа -  1.919.215,20 динара без ПДВ-a

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.03.2020. године
Датум закључења уговора: 12.03.2020. године
Основни подаци о добављачу: EMPORION COMPANY DOO BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. Ваљевског одреда бр. 82.Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови