Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - KOLICA ZA BEBE

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

KOLICA ZA BEBE
EA01- Za bebe

Vrsta predmeta: dobra

PREUZMITE: Poziv i konkursna dokumenta

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа