Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

КОЛИЦА ЗА БЕБЕ
ЕА01- За бебе

Врста предмета: добра

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсна документа

Палилула линкови