Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Кошење траве и одржавање хигијене у парковима

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге

Предмет јавне набавке:

Кошење траве и одржавање хигијене у парковима

77313000 - услуге одржавања паркова

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсна документа

Палилула линкови
Наша кућа Палилула