Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Eлектрична енергија

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Eлектрична енергија  (закључење уговора за потпуно снабдевање)
ОРН: 09310000 – електрична енергија

Врста предмета: добра

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула