Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Закуп пливалишта

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Закуп пливалишта
ОРН: РА02 - закуп

Врста предмета: добра

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсна документација

Палилула линкови