Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА
ОРН: 797100000 – услуге обезбеђења

Врста предмета: услуге

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула