Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Одржавање хигијене и помоћни послови

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Одржавање хигијене и помоћни послови
ОРН: 90910000 – услуге чишћења

Врста предмета: услуге

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула