Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Услуге координатора за безбедност и здравље на раду

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге

Услуге координатора за безбедност и здравље на раду


Партија 1.  Пета београдскка гимназија
Партија 2.  Старачки дом у Пљешевичкој

ПРЕУЗМИТЕ:

позив  

конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула