Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Пете београдске гимназије

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
Врста предмета: Услуге

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Пете београдске гимназије 

ОРН   79714000 – Услуге надзора

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

ПРЕУЗМИТЕ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Палилула линкови
Наша кућа Палилула