Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Radovi na sanaciji Gerentološkog centra u Plješevičkoj ulici

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska br.12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta: Radovi

Predmet javne nabavke:

Radovi na sanaciji Gerentološkog centra u Plješevičkoj ulici

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:  

45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi;
45262700 – adaptacija zgrada;
45420000 – radovi na ugradnji stolarije;
45454000 – radovi na rekonstrukciji;
45350000 – mašinske instalacije

PREUZMITE:

Poziv
Konkursnu dokumentaciju
Prateću tehničku dokumentaciju 01
Prateću tehničku dokumentaciju 02
Prateću tehničku dokumentaciju 03
Prateću tehničku dokumentaciju 04
Prateću tehničku dokumentaciju 05
Prateću tehničku dokumentaciju 06
Prateću tehničku dokumentaciju 07

Prateću tehničku dokumentaciju 08
Prateću tehničku dokumentaciju 09
Prateću tehničku dokumentaciju 10
Prateću tehničku dokumentaciju 11
Prateću tehničku dokumentaciju 12
Prateću tehničku dokumentaciju 13
Prateću tehničku dokumentaciju 14
Prateću tehničku dokumentaciju 15
Ostalu dokumentaciju

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа