Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Радови на санацији Герентолошког центра у Пљешевичкој улици

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:

Радови на санацији Герентолошког центра у Пљешевичкој улици

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације

ПРЕУЗМИТЕ:

Позив
Конкурсну документацију
Пратећу техничку документацију 01
Пратећу техничку документацију 02
Пратећу техничку документацију 03
Пратећу техничку документацију 04
Пратећу техничку документацију 05
Пратећу техничку документацију 06
Пратећу техничку документацију 07

Пратећу техничку документацију 08
Пратећу техничку документацију 09
Пратећу техничку документацију 10
Пратећу техничку документацију 11
Пратећу техничку документацију 12
Пратећу техничку документацију 13
Пратећу техничку документацију 14
Пратећу техничку документацију 15
Осталу документацију

Палилула линкови