Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za održavanje međublokovskih saobraćajnih površina na teritoriji Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska br.12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta: Usluge

Predmet javne nabavke:
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za održavanje međublokovskih saobraćajnih površina na teritoriji Gradske opštine Palilula

79421200 - Usluge pripreme projekata izuzev građevinskih radova
IA02 - Projekat i plan

PREUZMITE: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

PREUZMITE: KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа