Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Израда пројектно-техничке документације за одржавање међублоковских саобраћајних површина на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге

Предмет јавне набавке:
Израда пројектно-техничке документације за одржавање међублоковских саобраћајних површина на територији Градске општине Палилула

79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова
IA02 - Пројекат и план

ПРЕУЗМИТЕ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Палилула линкови