Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Палилула бр. 19-5

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра


За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Палилула бр. 19-5

423712- Поклони
15842210 – Чоколадни производи
15842300 – Слаткиши
15821200 – Слатки бисквити
15842310 – Бомбоне
15811400 – Чајно пециво

Уговорена вредност: 8.313.000,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена: 
- Највиша - 8.313.000,00 динара без ПДВ 
- Најнижа - 8.313.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.12.2019. године 
Датум закључења уговора: 20.12.2019. године
Основни подаци о добављачу: "JUPROM DOO ŠABAC" d.о.о., ул. Васе Пелагића бр. Бб, Шабац, са подизвођачем ZANATSKA PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA GOLD PACK SLAVOMIR SPASOJEVIĆ PR MLADENOVAC (VAROŠ), ул. Газела бр. 1
Период важења уговора: до истека рока испоруке добара

Председник Комисије за јавну набавку
Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула