Beograd

Измена 3 конкурсне документације за набавку добара - Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији - Пете београдске гимназије (бр.19-79)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 20.12.2019. године


Измена конкурсне документације за набавку добара - Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији -  Пете београдске гимназије (бр.19-79)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo у делу:

1.Пословни капацитет, на стр. 11 Конкурсне документације, 

мења се: 
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 900.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи (школских објеката - прихватљиви су само објекти према класификационом броју 1263 из Правилника о класификацији објеката „Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) 

тако да гласи: 
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 900.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката јавне намене.


Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Преузмите: Измењена конкурсна документација

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула