Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији Пете београдске гимназије (бр.19-79)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 20.12.2019. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку
Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији Пете београдске гимназије
(бр.19-79)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

Питање бр.1: У додатним условима конкурсне документације на страни 11 за Јавну набавку грађевински радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији Пете београдске гимназије прописали сте између осталог да понуђач у погледу пословног капацитета треба да достави доказ да је претходних шест година од објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 900.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи (школских објеката - прихватљиви су само објекти према класификационом броју 1263 из Правилника о класификацији објеката „Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

Наведени додатни услов је у супротности да одредбом члана 10 Закона о јавним набавкама који прописује да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може ограничавати конкуренцију и онемогућавати било ког понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка нити коришћењем дискриминаторског услова, техничких спецификација и критеријума. Прописивањем горе наведеног додатног услова наручилац поступа супротно горе наведеној цитираној одредби јер прописани додатни услов нема утицај на квалитет реализације јавне набавке имајући у виду да се поменути радови изводе на исти начин на свим објектима јавне намене без обзира  да ли се ради о школским објектима или другим објектима јавне намене. Високи стандард радова који ће бити извођени обезбеђују се кроз остале додатне услове предвиђене конкурсном документацијом.

Сходно навденом тражимо појашњење наведеног дадатног услова и критеријума за вредновање понуда , у смислу да се за поменути пословни капацитет могу прихватити и референце са других објеката јавне намене.

Одговор бр. 1: 
Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у складу са постављеним питањем.

Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула