Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Računarska oprema – oblikovana po partijama

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta: Dobra

Predmet javne nabavke:

Računarska oprema – oblikovana po partijama
1. Računarska oprema
2. Delovi za računare
3. Štampači
4. Mreže

30230000 - Računarska oprema
30237000 - Delovi, pribor i materijal za računare
30232110 - Laserski štampači
30216110 - Skeneri za računare

PREUZMITE: Poziv i konkursnu dokumentaciju

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа