Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Uređenje atarskih puteva

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Radovi

Predmet javne nabavke:

Uređenje atarskih puteva

PREUZMITE: Poziv i konkursnu dokumentaciju

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа