Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Уређење атарских путева

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:

Уређење атарских путева

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови