Beograd

Измена конкурсне документације за јавну набавку - радова - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула (бр.19-62)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 29.10.2019. године

Измена конкурсне документације за јавну набавку - радова - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула (бр.19-62)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације:

1. Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничних грешака у Спецификацији Наручиоца,  од стр. 23 до стр. 226 Конкурсне документације;

2. Кориговани су називи улица у члану 2. Модела уговора, на стр. 241 и 242 Конкурсне документације

Ова измена конкурсне документације представља саставни део Конкурсне документације.

Наручилац ће измену конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: измењена конкурсна документација

Палилула линкови