Beograd

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku - radova - Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula (br.19-62)

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12
Dana 24.10.2019. godine

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku - radova - Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula (br.19-62)

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br.124/12, 14/15 i 68/15), vrši se izmena konkursne dokumentacije:

1. Prilikom izrade Konkursne dokumentacije došlo je do tehničke greške u Uputstvu Ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 9.1,  na strani 7 Konkursne dokumentacije, menja se:

9.1 ROK VAŽENJA PONUDE
Ponuda mora da važi najmanje 150 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu,

tako da glasi:

 9.1 ROK VAŽENJA PONUDE
Ponuda mora da važi najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

2. Prilikom izrade Konkursne dokumentacije došlo je do tehničke greške u Dodatnim uslovima, u napomeni,  na strani 17 Konkursne dokumentacije , menja se:

Napomena: Ponuđač (Grupa ponuđača) sve dodatne uslove tražene Konkursnom dokumentacijom mora imati u trenutku objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda, kao i da se pod terminima "poslednje dve/pet godina" podrazumeva period od dve/pet godina unazad od dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda.

tako da glasi:

Napomena: Ponuđač (Grupa ponuđača) sve dodatne uslove tražene Konkursnom dokumentacijom mora imati u trenutku objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda, kao i da se pod terminima "poslednje tri/pet godina" podrazumeva period od tri/pet godina unazad od dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda.

Ova izmena konkursne dokumentacije predstavlja sastavni deo Konkursne dokumentacije.
Naručilac će izmenu konkursne dokumentacije objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

PREUZMITE: izmenjena konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа