Beograd

Измена конкурсне документације за јавну набавку - радова - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула (бр.19-62)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 24.10.2019. године

Измена конкурсне документације за јавну набавку - радова - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула (бр.19-62)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације:

1. Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке у Упутству Понуђачима како да сачине понуду, тачка 9.1,  на страни 7 Конкурсне документације, мења се:

9.1 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 150 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву,

тако да гласи:

 9.1 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2. Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке у Додатним условима, у напомени,  на страни 17 Конкурсне документације , мења се:

Напомена: Понуђач (Група понуђача) све додатне услове тражене Конкурсном документацијом мора имати у тренутку објављивања Позива за подношење понуда, као и да се под терминима "последње две/пет година" подразумева период од две/пет година уназад од дана објављивања Позива за подношење понуда.

тако да гласи:

Напомена: Понуђач (Група понуђача) све додатне услове тражене Конкурсном документацијом мора имати у тренутку објављивања Позива за подношење понуда, као и да се под терминима "последње три/пет година" подразумева период од три/пет година уназад од дана објављивања Позива за подношење понуда.

Ова измена конкурсне документације представља саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће измену конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: измењена конкурсна документација

Палилула линкови