Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA - INVESTICIONO ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava

Vrsta predmeta: Radovi

INVESTICIONO ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:  

45454000 - RADOVI NA REKONSTRUKCIJI
45454100 - RADOVI NA OBNOVI

Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 27.09.2019. godine.

Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka: 24.10.2019. godine.

RAZLOG ZA PRODUŽENJE ROKA:  IZMENA KONKURSNE  DOKUMENTACIJE NA OSNOVU ČLANA 63. STAV 5 ZNJ

Vrsta postupka javne nabavke:  Otvoreni postupak

Produženje roka za podnošenje ponuda: devet dana i umesto 28.10.2019. godine, sada je rok 06.11.2019. godine


Vreme i mesto otvaranja ponuda / prijava:  OTVARANJE PONUDA ĆE SE OBAVITI ODMAH PO ISTEKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA, ODNOSNO DANA 06.11.2019. GODINE U 12.00 SATI NA ADRESI - GRADSKA OPŠTINA PALILULA, TAKOVSKA 12, BEOGRAD, PRVI MEĐUSPRAT, SKUPŠTINSKA SALA.


Vreme i mesto podnošenja ponuda (novi rok): PONUĐAČI PODNOSE PONUDE U PISANOJ FORMI PREPORUČENOM POŠILJKOM ILI LIČNO NA ADRESU - GRADSKA OPŠTINA PALILULA, TAKOVSKA 12, 11000 BEOGRAD, S NAZNAKOM «PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - INVESTICIONO ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA– NE OTVARATI».
PONUDA SE SMATRA BLAGOVREMENOM AKO JE NARUČIOCU PRISTIGLA DO DATUMA 06.11.2019. GODINE NAJKASNIJE DO 11.00 SATI.


Lice za kontakt: Miloš Aleksić
Kontakt tel. 3347-812
mail: akovac@palilula.org.rs

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE
Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа