Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Радови

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45454000 - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
45454100 - РАДОВИ НА ОБНОВИ

Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.09.2019. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 24.10.2019. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 63. СТАВ 5 ЗНЈ

Врста поступка јавне набавке:  Отворени поступак

Продужење рока за подношење понуда: девет дана и уместо 28.10.2019. године, сада је рок 06.11.2019. године


Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 06.11.2019. ГОДИНЕ У 12.00 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.


Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА– НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 06.11.2019. ГОДИНЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.


Лице за контакт: Милош Алексић
Контакт тел. 3347-812
маил: akovac@palilula.org.rs

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови