Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Čišćenje rečnih sedimenata u rukavcu Ada Huja

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta: Radovi 

Predmet javne nabavke:
Čišćenje rečnih sedimenata u rukavcu Ada Huja

PREUZMITE: 
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа