Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Чишћење речних седимената у рукавцу Ада Хуја

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови 

Предмет јавне набавке:
Чишћење речних седимената у рукавцу Ада Хуја

ПРЕУЗМИТЕ: 
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Палилула линкови