Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta: Radovi

Predmet javne nabavke:

Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula


PREUZMITE: Poziv i konkursnu dokumentaciju

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа