Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Tekuće održavanje vrtića na teritoriji Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Radovi

Tekuće održavanje vrtića na teritoriji Gradske opštine Palilula

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:  

45330000 - vodoinstalaterski  i sanitarni radovi
45421000 - stolarski radovi i ugradnja stolarije
45442100 – bojaderski radovi

Ugovorena vrednost: 43.833.333,00 dinara bez PDV
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena jedinična cena:
- Najviša - 1.730.213,00 dinara bez PDV
- Najniža -  1.543.300,00 dinara bez PDV

Ponuđena jedinična cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 1.730.213,00 dinara bez PDV
- Najniža -  1.543.300,00 dinara bez PDV

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 20.08.2019. godine
Datum zaključenja ugovora: 06.09.2019. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: Grupa ponuđača: NOVI GRAD - INŽENJERING DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem u Beogradu, ul. Jasmina br. 38 i CITADELA CONSTRUCTION d.o.o. Borča Beograd - Palilula, sa sedištem u  Beogradu, ul. Bratstva i jedinstva br.105b
Period važenja ugovora: do ispunjenja svih ugovornih obaveza

Predsednik komisije za javne nabavke    

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа