Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање вртића на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Текуће одржавање вртића на територији Градске општине Палилула

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45330000 - водоинсталатерски  и санитарни радови
45421000 - столарски радови и уградња столарије
45442100 – бојадерски радови

Уговорена вредност: 43.833.333,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена јединична цена:
- Највиша - 1.730.213,00 динара без ПДВ
- Најнижа -  1.543.300,00 динара без ПДВ

Понуђена јединична цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 1.730.213,00 динара без ПДВ
- Најнижа -  1.543.300,00 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.08.2019. године
Датум закључења уговора: 06.09.2019. године
Основни подаци о добављачу: Групa понуђача: NOVI GRAD - INŽENJERING DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), са седиштем у Београду, ул. Јасмина бр. 38 и CITADELA CONSTRUCTION d.o.o. Borča Beograd - Palilula, са седиштем у  Београду, ул. Братства и јединства бр.105б
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови