Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине Палилула

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45330000 - водоинсталатерски  и санитарни радови
45421000 - столарски радови и уградња столарије
45442100 – бојадерски радови

Уговорена вредност: 41.666.667,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена јединична цена:
- Највиша - 1.730.213,00 динара без ПДВ
- Најнижа -  1.495.387,00 динара без ПДВ

Понуђена јединична цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 1.730.213,00 динара без ПДВ
- Најнижа -  1.495.387,00 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.08.2019. године
Датум закључења уговора: 06.09.2019. године
Основни подаци о добављачу: Групa понуђача: TOPČIDERSKA ZVEZDA DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), са седиштем у Београду, ул. Симићева бр. 12, ES ENERGO - SERVIS DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), са седиштем у Београду, ул. Кружни пут бр. 61 и EMPORION COMPANY DOO BORČA, са седиштем у  Београду - Палилула, ул. Ваљевског одреда бр. 82.
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови