Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Školski pribor za polaznike osnovnog obrazovanja

 

Naziv naručioca: Gradska opština Palilulla
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca:  Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta:   Dobra

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
 

Školski pribor za polaznike osnovnog obrazovanja
18934000 - Torbice za pribor
30192130 - Grafitne olovke
22815000 - Sveske

Ugovorena vrednost: 4.573.300,00 dinara bez PDV
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1
Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 4.573.300,00 dinara bez PDV
- Najniža - 4.573.300,00 dinara bez PDV

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: 5%
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 20.08.2019.godine 
Datum zaključenja ugovora: 23.08.2019.godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "JUPROM" d.o.o., sa sedištem u Šapcu, ul. Vase Pelagića,  br. bb,  sa podizvođačem "CMYK KOLIBRI" d.o.o., sa sedištem u Beogradu, ul. Ustanička br.
Rok isporuke dobara: u roku od 5 dana od dana dobijanja saglasnosti na dizajn od strane Naručioca.
Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora:/
Ostale informacije:/


Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа