Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Школски прибор за полазнике основног образовања

 

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца:  Градска и општинска управа
Врста предмета:   Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
 

Школски прибор за полазнике основног образовања
18934000 - Торбице за прибор
30192130 - Графитне оловке
22815000 - Свеске

Уговорена вредност: 4.573.300,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 4.573.300,00 динара без ПДВ
- Најнижа - 4.573.300,00 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 5%
Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.08.2019.године 
Датум закључења уговора: 23.08.2019.године
Основни подаци о добављачу: "ЈУПРОМ" д.o.o., са седиштем у Шапцу, ул. Васе Пелагића,  бр. бб,  са подизвођачем "CMYK KOLIBRI" d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Устаничка бр.
Рок испоруке добара: у року од 5 дана од дана добијања сагласности на дизајн од стране Наручиоца.
Околности које представљају основ за измену уговора:/
Остале информације:/


Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови