Beograd

Измена конкурсне документације за набавку - радова - Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине Палилула

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 02.08.2019. године

Измена конкурсне документације за набавку - радова -
Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине Палилула (бр.19-70)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo:

•  Мења се Образац структуре цена - Образац бр. 5 на страни 79. Конкурсне документације;

• Бришу се из спецификације радова следеће позиције:

- позиција I/14 спецификације, на страни 24 Конкурсне документације,
- позиција I/21 спецификације, на страни 25 Конкурсне документације,
- позиција II/3 спецификације, на страни 27 Конкурсне документације,
- позиција II/4 спецификације, на страни 27 Конкурсне документације,
- позиција II/5 спецификације, на страни 27 Конкурсне документације,
- позиција II/6 спецификације, на страни 28 Конкурсне документације,
- позиција II/7 спецификације, на страни 28 Конкурсне документације,
- позиција II/8 спецификације, на страни 28 Конкурсне документације
- позиција II/11 спецификације, на страни 29 Конкурсне документације,
- позиција III/3 спецификације, на страни 31 Конкурсне документације,
- позиција III/4 спецификације, на страни 31 Конкурсне документације
- позиција VII/7 спецификације, на страни 43 Конкурсне документације,
- позиција V/8 спецификације, на страни 37 Конкурсне документације.

• Мењају се у спецификацији радова следеће позиције:

- позиција V/1спецификације, на страни 36 Конкурсне документације,
- позиција V/3 спецификације, на страни 36 Конкурсне документације,
- позиција VIII/6 спецификације, на страни 45 Конкурсне документације;
- позиција XI/8 спецификације, на страни 57 Конкурсне документације;
- позиција XI/10 спецификације, на страни 57 Конкурсне документације;
- позиција XI/23 спецификације, на страни 62 Конкурсне документације.

Измењену конкурсну документацију Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: Измењену конкурсну документацију

Палилула линкови
Наша кућа Палилула