Beograd

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku - radova - Tekuće održavanje osnovnih škola na teritoriji gradske opštine Palilula

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12    
Dana: 02.08.2019. godine

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku - radova -

Tekuće održavanje osnovnih škola na teritoriji gradske opštine Palilula
(br.19-70)


Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br.124/2012, 14/15 i 68/15), a na upućen zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije Ponuđača, dostavljamo Vam pitanja i odgovore:

PITANJE br. 1: "U konkursnoj dokumentaciji na str. 79/90 - Obrazac strukture cene Obrazac br. 5,  u poziciji br.1  piše   cena radova. Da li se misli na cenu materijala?"

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti Obrazac strukture cene Obrazac br. 5.

PITANJE br. 2: "Obzirom da se dosta pozicija u predmeru ponavlja u različitim segmentima, da li je potrebno da ostanu duplirane pozicije?
Pozicije koje se ponavljaju:

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti Specifikaciju u skladu sa Vašim pitanjem.

PITANJE br. 3: "U poziciji predmera V/2 koja je dimenzija pločica?"

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti Specifikaciju u skladu sa Vašim pitanjem.

PITANJE br. 4: "U poziciji predmera  V/3 koja je debljina behaton ploča?"

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti Specifikaciju u skladu sa Vašim pitanjem.

PITANJE br. 5: "U poziciji predmera V/8 koja je debljina podne rešetke?"

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti Specifikaciju u skladu sa Vašim pitanjem.

PITANJE br. 6: "U poziciji predmera VIII/6 navedeno je : Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 5cm, mase 16-20 kg/m3, sa pripremom za izradu termo fasade. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obrađene fasade.
Obzirom da Protivpožarni propisi nalažu da se upotrebljava"kamena vuna", zbog negorivosti, da li je došlo do greške prilikom pisanja ove pozicije?"

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti Specifikaciju u skladu sa Vašim pitanjem.

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа