Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Studijska poseta volontera sa teritorije Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Predmet javne nabavke:
Nabavka usluga - Studijska poseta volontera sa teritorije Gradske opštine Palilula 63516000- usluge organizacije putovanja  


PREUZMITE: Poziv i konkursnu dokumentaciju

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа