Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Чишћење канала на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Чишћење канала на територији Градске општине Палилула

ОРН: 45111240 - Радови на дренажи терена

Уговорена вредност: 4.982.944  динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 5.186.500  динара без ПДВ-a
- Најнижа - 4.982.944  динара без ПДВ-a

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.06.2019. године
Датум закључења уговора: 02.07.2019. године

Основни подаци о добављачу: Групe понуђача: PRIVREDNO DRUŠTVO BAJIĆI KOP DOO, BORČA, са седиштем у Београду - Палилула, ул. Уставска бр. 11, ламела 1, стан 1, PRIVATNO TRGO - GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE SABA - BELČA DOO, PREŠEVO, са седиштем у Прешеву, ул. Салвадор Аљенде бр.22

Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза.

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови