Beograd

Preporuka Gradskog zavoda za javno zdravlje za preduzimanje preventivnih mera u cilju zaštite zdravlja stanovništva na području ugroženom poplavama

Imajući u vidu obim posledica nastalih nakon velikih količina padavina na delu teritorije grada Beograda, na levoj obali Dunava, kao i obime preduzetih aktivnosti na asanaciji terena i vremenu potrebnom da se sanitarno-higijenski i drugi uslovi dovedu u redovne prilike, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva, donosimo meru da iz preventivnih razloga vodu iz mreže beogradskog vodovoda u naseljima Kotež i Borča ne treba koristiti za piće i pripremu hrane.

Voda iz vodovodnog sistema se može koristiti za sanitarno-higijenske potrebe (održavanje higijene tela i prostorija,toalete i dr).

Preko JKP Beogradski vodovod i kanalizacija i drugih komunalnih službi voda za piće i pripremu hrane će se stanovništvu obezbediti preko autocisterni namenjenih za tu svrhu. Za piće se može se koristiti i voda iz drugih bezbednih izvora kao što su flaširane vode.

Ne koristiti vodu za piće iz individualnih vodnih objekata (bunara) ili česmi sa izvorskim vodama, s obzirom na to da nisu pod stalnim stručnim nadzorom u pogledu laboratorijske kontrole i dezinfekcije vode.

Mera zabrane korišćenja vode za piće će ostati na snazi do uspostavljanja redovnih sanitarno-higijenskih i epidemioloških prilika na ugroženom području.

Stručne službe Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd će nastaviti sa vanrednim, pooštrenim epidemiološkim i sanitarno-higijenskim nadzorom na ugroženom području.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа