Beograd

ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Republika Srbija
GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA PALILULA
-Predsednik opštine-
Broj: 061-363/2019-I-8
24.06.2019. godine
B e o g r a d           

                                            
Predsednik Gradske opštine Palilula, na osnovu člana 39. stav 1. tačka 4., a u vezi člana 38. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama ("Sl.glasnik RS" br. 87/18)  i  člana 47. Statuta Gradske opštine Palilula ("Sl.list grada Beograda" br. 43/08, 16/10 i 35/13), na predlog Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Palilula od 24.06.2019. godine, doneo je


O D L U K U
O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA
DELU TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

 

  1. Na osnovu predloga Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Palilula i procene da je deo teritorije opštine ugrožen nastankom vanredne situacije - poplave, zbog obimnih padavina koje su počele 23.06.2019. godine, čime su ugroženi životi i zdravlje ljudi i životna sredina, prouzrokovana šteta na objektima za stanovanje i privredu, poljoprivrednom zemljištu, putnoj infrastrukturi i sl., PROGLAŠAVA SE vanredna situacija na delu teritorije Gradske opštine Palilula i to u naselju Borča, Ovča, Krnjača, Kotež i Padinska Skela, zbog elementarne nepogode.

  2. Zadužuje se Štab za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Palilula da bude u neprekidnom zasedanju, da organizuje obavljanje poslova shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama i da angažuje osposobljena pravna lica i druge organizacije u sistemu zaštite i spasavanja.

  3. Pravna lica, nadležne službe, javna preduzeća i dr., dužni su da sprovode Odluke koje će donositi Štab za vanredne situacije radi sprovođenja mera zaštite i spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, životinja, a u cilju ublažavanja posledica elementarne nepogode.

  4. Odluku objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Palilula, na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade opštine, u medijima i dostaviti je službama - subjektima na teritoriji opštine.

  5. Ova odluka stupa na snagu odmah.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа