Beograd

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
-Председник општине-
Број: 061-363/2019-I-8
24.06.2019. године
Б е о г р а д           

                                            
Председник Градске општине Палилула, на основу члана 39. став 1. тачка 4., а у вези члана 38. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" бр. 87/18)  и  члана 47. Статута Градске општине Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 43/08, 16/10 и 35/13), на предлог Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Палилула од 24.06.2019. године, донео је


О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

 

  1. На основу предлога Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Палилула и процене да је део територије општине угрожен настанком ванредне ситуације - поплаве, због обимних падавина које су почеле 23.06.2019. године, чиме су угрожени животи и здравље људи и животна средина, проузрокована штета на објектима за становање и привреду, пољопривредном земљишту, путној инфраструктури и сл., ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на делу територије Градске општине Палилула и то у насељу Борча, Овча, Крњача, Котеж и Падинска Скела, због елементарне непогоде.

  2. Задужује се Штаб за ванредне ситуације на територији Градске општине Палилула да буде у непрекидном заседању, да организује обављање послова сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и да ангажује оспособљена правна лица и друге организације у систему заштите и спасавања.

  3. Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др., дужни су да спроводе Одлуке које ће доносити Штаб за ванредне ситуације ради спровођења мера заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара, животиња, а у циљу ублажавања последица елементарне непогоде.

  4. Одлуку објавити на званичној интернет презентацији Градске општине Палилула, на огласној табли у приземљу зграде општине, у медијима и доставити је службама - субјектима на територији општине.

  5. Ова одлука ступа на снагу одмах.

Палилула линкови