Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Rušenje zgrade u Slancima br. 19-60

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Radovi

Rušenje zgrade u Slancima br. 19-60

ORN:
45100000
45110000      Priprema gradilišta
 Rušenje i razbijanje zgrada; zemljani radovi

Ugovorena vrednost: 9.960.600,40 dinara bez PDV
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"

Broj primljenih ponuda: 1

Ponuđena cena:
- Najviša - 9.960.600,40 dinara bez PDV
- Najniža - 9.960.600,40 dinara bez PDV

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 03.04.2019. godine
Datum zaključenja ugovora: 23.04.2019. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: Grupa ponuđača: "Mis mag" d.o.o. - ul. Voždovački kružni put br. 9 11000 Beograd i "Stenemi gradnja" d.o.o. - ul. LJubiše Miodragovića br. 33 11000 Beograd.
Period važenja ugovora: od dana potpisivanja ovlašćenih predstavnika ugovornih strana do ispunjenja ugovorom predviđenih obaveza.

Predsednik komisije za javne nabavke    

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа