Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Кошење траве и одржавање хигијене у парковима


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге
Кошење траве и одржавање хигијене у парковима
ОРН: 77313000 - услуге одржавања паркова
Уговорена вредност по норма часу је 12.050,00 динара  без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда:2
Понуђена цена: 
- Највиша - Цена по норма часу је 18.500,00 динара без ПДВ 
- Најнижа - Цена по норма часу је 12.050,00 динара без ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих: 
- Највиша - Цена по норма часу је 18.500,00 динара без ПДВ 
- Најнижа - Цена по норма часу је 12.050,00 динара без ПДВ


Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.03.2019. године
Датум закључења уговора: 03.04.2019. године
Основни подаци о добављачу: "RILEX Co" d.o.o. - ул. Симе Игуманова бр.60, Београд
Период важења уговора: од дана потписивања до 31.12.2019. године. 

Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови