Beograd

Јавни позив за пријављивање породица избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу, а које су биле корисници програма Комесаријата за избеглице и миграције РС за куповину кућа са окућницама из средстава буџета РС

На основу члана 10. Правилника о раду Комисије, а у вези два Уговора о сарадњи,  закљученa између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/пребива-лиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 28.12.2018. године, донела је одлуку о расписивању

Ј А В Н О Г  П О З И В А
за пријављивање породица избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу, а које су биле корисници програма Комесаријата за избеглице и миграције РС за куповину кућа са окућницама из средстава буџета РС

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица (у даљем тексту: ИЗБ) са важећим избегличким легитимацијама и боравиштем на територији ГО Палилула, лица која су имала избеглички статус и исти су укинула, а имају регулисано пребивалиште на територији Палилуле, као и интерно расељена лица  (ИРЛ) са боравиштем/пребивалиштем на подручју Општине, које су биле корисници програма Комесаријата за избеглице и миграције РС за куповину кућа са окућницама из средстава  буџета Републике Србије, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања.
Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу, максималне вредности до 200.000,00 дин (двестотинехиљададинара) са ПДВ-ом по породичном домаћинству корисника.
Помоћ се додељује за адаптацију неусловних стамбених објеката у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства  Корисника и то : за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција) хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге неопходне радове.

Подносилац пријаве (ИЗБ или ИРЛ), као и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуњавају следеће услове:

1) за ИЗБЕГЛИЦЕ:
1.1. Да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Р.Србије, или да им је статус избеглице престао јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који имају или су имали статус избеглице);
1.2. Да имају пријављено пребивалиште/ боравиште на територији ГО Палилула;
1.3.Да подносилац пријаве на Јавни позив има у својини 1/1, или сусвојини или за-једничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:
-непокретност која је преузета из земљишних књига;
-непокретност изграђена пре доношења прописа о градњи;
-непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата и употребна дозвола;
-непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
-непокретност изграђена са одобрењем за градњу;
-непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња;
1.4. Да непокретност из тачке 3. не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
1.5. Да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, земљи порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
1.6. Да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, са којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности са којом конкуришу за помоћ;
1.7. Да породично домаћинство има радно способне чланове;
1.8. Да немају приходе којима би могли да побољшају своје услове становања;
1.9. Да нису сада, нити су раније били корисници других програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за побољшање услова становања, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
1.10. Да нису сада, нити су били раније корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене по-требе;
1.11. Да се непокретност из тачке 1.3., којом конкуришу за помоћ, налази на територији Општине.

2) за ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА:
2.1. Да је подносилац пријаве евидентиран/ регистрован као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
2.2. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/ пребивалиште на територији ГО Палилула;
2.3. Да су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства смештени у колективном центру/ неадекватном приватном смештају;
2.4. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
2.5. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
2.6. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
2.7. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;
2.8. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници другог програма у Републици Србији или на Косову и Метохији за побољшање услова становања, односно повратка, са којим би могли или су решили своје стамбено питање;
2.9. Да породично домаћинство има радно способне чланове;
2.10.Да подносилац пријаве има у својини 1/1, или у сусвојини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, или у заједничкој својини, непокретност са грађевинском дозволом, или да је наведена непокретност у поступку легализације/ озако-њења и да је на земљишту, на коме се непокретност налази, дозвољена индивидуална стамбена изградња;
2.11.Да се непокретност из тачке 10. овог става налази на територији ГО Палилула;
2.12.Да је непокретност из тачке 10. овог става у стању започете изградње, односно у таквом степену изграђености да би се уградњом додељеног грађевинског материјала она могла оспособити за употребу и становање.

Уз попуњену пријаву на Јавни позив, подносилац је дужан да достави и следећу доку-ментацију:

1)  за ИЗБЕГЛИЦЕ:
1.1. Фотокопију (обе стране) избегличке легитимације/ Решења о признавању или укидању избегличког статуса (Напомена: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове пор. домаћинства уколико су били, или су и даље у статусу избеглице);
1.2. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (мора бити очитана, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
1.3. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије, или копију поднетог захтева за пријем у држављанство - за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лице са личном картом);

1.4. Уверење надлежног органа МУП-а о кретању боравишта/ пребивалишта (издаје ПУ за град Београд, ул. Љермонтова бр. 12 А);
1.5. Изјаву, оверену код Јавног бележника, да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности за коју траже Помоћ; да немају непокретност у држави порекла или у другој држави којом могу да реше своје стамбене потребе; да у држави порекла нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, да исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису до сада били укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у процесу интеграције у Републици Србији или земљи порекла; (Комисија проверава наводе из изјаве);

2) за ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА:
2.1. Фотокопију легитимације интерно расељеног лица, или потврду Комесаријата да је лице евидентирано/ регистровано као интерно расељено лице (један од ова два доказа обавезан је за подносиоца Пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства само уколико су регистровани као интерно расељена лица);
2.2. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, односно очитане личне карте (уколико је лична карта са чипом);
2.3. Уверење о кретању боравишта/ пребивалишта (издаје ПУ за град Београд, ул. Љермонтова бр.12 А);
2.4. Изјаву, оверену код Jавног бележника, да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности којом конкуришу за помоћ; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; нису сада, нити су били корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији, или програма повратка на КиМ, којим би могли или су решили своје стамбено питање; (Комисија проверава наводе из изјаве);

3) ЗАЈЕДНИЧКИ ДОКАЗИ ЗА ОБЕ КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА:

3.1. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
3.2. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
-за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - лична изјава, оверена код Јавног бележника, да станује у таквим условима;
3.3. Доказ о приходима:
-потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање о незапослености за незапослене чланове порододичног домаћинства који су регистровани у Националној служби за запошљавање;
-за незапослено лице које није евидентирано у Националној служби за запошљавање - лична изјава, оверена код Јавног бележника, да је лице незапослено и да нема приходе;
- уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање- ако лице прима накнаду за незапосленост;
-потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив- за запослене чланове породичног домаћинства (и оне који су на боловању или породиљском одсуству), или лична изјава, оверена код Јавног бележника, да подносилац пријаве односно члан његовог породичног домаћинства, остварује одређене повремене приходе;

-чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив, или уколико лице не остварује примања по основу пензије- потврда надлежне службе (ПИО фонда) или изјава, оверена код Јавног бележника, да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији или у другој држави;

3.4. За чланове породичног домаћинства узраста од 15-26 година - доказ о школовању; уколико ови чланови пор. домаћинства нису  на школовању -  прилажу се докази наведени у тачки 3.3. (докази о приходима);
3.5. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - решење Комисије за категоризацију деце или мишљење Интерресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
3.6. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности, или о телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
3.7. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплатација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) -одговарајућа потврда здравствене установе, или медицински налази не старији од годину дана;
3.8. За једнородитељску породицу прилаже се:
-потврда о смрти брачног друга;
-решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
-пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити личну изјаву подносиоца пријаве, оверену код Јавног бележника, да се он/она непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање а да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима и да у међувремену подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
3.9. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ;
3.10.Доказ о власништву/сувласништву/ заједничкој имовини над предметном непокретношћу – лист непокретности не старији од 6 месеци, у коме је подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/ заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као:
-непокретност која је преузета из земљишних књига, или
-непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи, или
-непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола, или
-непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
3.11.Дозволу за градњу, или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је  доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење (издаје Градски секретаријат за легализацију, ул. Краљице Марије бр.1) и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа Информација о локацији- издаје Градски секретаријат за урбанизам, ул. Краљице Марије бр. 1);
3.12.Адреса објекта, за који се тражи помоћ у грађевинском материјалу- Решење о кућном броју;

3.13.Уверење о имовном стању над непокретностима - из Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности (Београд, Ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39), како за подносиоца пријаве, тако и за све чланове његовог пор. домаћинства, укључујући и малолетну децу;
3.14.Уверење Одељења за локалну пореску администрацију (Београд, ул.Илије Гарашанина бр. 5) да подносилац пријаве и чланови његовог пор. домаћинства, укључујући и малолетне чланове, нису обвезници пореза на имовину;
3.15. Фотографију објекта - пожељно, уколико је подносилац пријаве у могућности да је обезбеди.

Збирни образац изјаве, у смислу доказа из тачке 1.5.- за ИЗБ и тачке 2.4.- за ИРЛ, обавезан је за подносиоца пријаве и исти мора бити оверен код Јавног бележника /налази се уз образац пријаве/.

Сви докази се подносе у фотокопији, а Комисија може, приликом обраде пријаве, затражити од подносиоца и оригинална документа, ради провере приложене документације. Пријаве са документацијом се подносе у року од 43 дана од дана објављивања Јавног позива на огласним таблама и на сајту Општине, односно у периоду: 28.12.2018. године - 27.01.2019. године.

Обрасци пријаве и изјаве се могу преузети у ГО Палилула: на писарници- шалтер 1. у приземљу, у канцеларији повереништва за избеглице на 3. међуспрату, соба 50, или скинути са сајта Општине.

Пријаве са документацијом се подносе Градској општини Палилула, Ул. Таковска бр 12, Београд- поштом или лично, искључиво преко писарнице Општине уз назнаку: за Комисију за доделу помоћи у грађевинском материјалу.

Све информације о овом Јавном позиву налазе се на сајту ГО Палилула, а за додатне информације контакт особе су: Тодор Шљивар- повереник за избеглице и Крстић Славица – службеник у повереништву за избеглице, на тел: 3236-491 и 3236-221/ лок. 111 и 214.


Број: 061-328/2017-I-8 / 2018-3/1
Датум: 28.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Тодор Шљивар

ПРЕУЗМИТЕ: пратећа документација

 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула