Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка и испорука садница за пројекат "Пошумњавање Аде Хује", бр. 18-72

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Набавка и испорука садница за пројекат "Пошумњавање Аде Хује", бр. 18-72

ОРН 03451100 - Сaднице


Уговорена вредност: 1.654.000 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 1.654.000 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 1.654.000 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.12.2018. године
Датум закључења уговора: 27.12.2018. године
Основни подаци о добављачу: "GRAS GARDEN" d.о.о., ул. Породице Јовановић бр. 3, Београд - Сремчица
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула