Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Novogodišnji paketići za decu sa teritorije GO Palilula br. 18-54

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

Za dobra: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Novogodišnji paketići za decu sa teritorije GO Palilula br. 18-54

423712- Pokloni
15842210 – Čokoladni proizvodi
15842300 – Slatkiši
15821200 – Slatki biskviti
15842310 – Bombone
15811400 – Čajno pecivo

Ugovorena vrednost: - 4.998.750,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 1

Ponuđena cena:
- Najviša - 4.998.750,00 dinara bez PDV-a
- Najniža - 4.998.750,00 dinara bez PDV-a

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 4.998.750,00 dinara bez PDV-a
- Najniža - 4.998.750,00 dinara bez PDV-a

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 13.12.2018. godine
Datum zaključenja ugovora: 18.12.2017. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "JUPROM DOO ŠABAC" d.o.o., ul. Vase Pelagića br. Bb, Šabac, sa podizvođačem sa podizvođačem ZANATSKA PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA GOLD PACK SLAVOMIR SPASOJEVIĆ PR MLADENOVAC (VAROŠ), ul. Gazela br. 1Period važenja ugovora: do isteka roka isporuke dobara

Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić,s.r.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа