Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Чишћење канала на територији Градске општине Палилула


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Чишћење канала на територији Градске општине Палилула

ОРН: 45111240 - Радови на дренажи терена

Уговорена вредност: 2.499.850  динара без ПДВ-а 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена" 
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша - 2.499.850  динара без ПДВ-a
- Најнижа - 2.499.850  динара без ПДВ-a

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.12.2018. године
Датум закључења уговора: 21.12.2018. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: "MIS MAG" d.o.o., са седиштем у Београду  и "STENEMI GRADNJA" d.o.o., са седиштем у Београду 
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза. 

                                             

                                         Председник комисије за јавне набавке
                                                           Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула