Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - MOTORNO GORIVO, BR. 18-69Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca:Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: dobra

Motorno gorivo br.18-69
ORN
09132100 Benzin
09134200 Dizel gorivo


Ugovorena vrednost: 850.843,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"Broj primljenih ponuda:  1

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 
 

Najviša – 850.843,00 dinara bez PDV-a 
Najniža – 850.843,00 dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 05.12.2018. godine 
Datum zaključenja ugovora: 14.12.2018. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "KNEZ PETROL" d.o.o. sa sedištem u Zemunu - Batajnica, ul. Carice Jelene, br.28, 
Period važenja ugovora: Ugovor  važi do  01.03.2019.godine
                                                                             

                                             Predsednik komisije za javne nabavke
                                                              Miloš Aleksić,s.r.
 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа